Ana Sayfa » Ders Notları ve Örnekler » Mesleki İngilizce » Microsoft Visual C# Express Özellikler Penceresi Yardım Mesajları 3 (Liste Kutusu Özellikleri)

Uyarılar :
  • Bu sayfada yazılanlar derslerde kaynak olarak kullanılabilir ancak yeniden yayınlanamaz.

Microsoft Visual C# Express Properties Panel Help Messages
(Microsoft Visual C# Express Özellikler Paneli Yardım Mesajları)

ListBox Properties (Liste Kutusu Özellikleri)

ColumnWidth
Indicates how wide each column should be in a multicolumn ListBox.
Çok sütunlu bir ListBox da her sütunun ne kadar geniş olması gerektiğini belirtir.

DataSource
Indicates the list that this control will use to get its items.
Bu kontrolün elemanlarını almak için kullanacağı listeyi belirtir.

DisplayMember
Indicates the property to display for the items in this control.
Bu kontroldeki elemanlar için gösterilecek özelliği belirtir.

DrawMode
Controls list box painting. Either the system or the user paints each item.
Liste kutusunun çizilmesini kontrol eder. Ya sistem yada kullanıcı her elemanı çizer.

FormatString
The format specifier characters that indicate how a value is to be displayed.
Bir değerin nasıl gösterileceğini belirten biçim belirtici karakterler.

FormattingEnabled
If this property is true, the value of FormatString is used to convert the value of DisplayMember into a value that can be displayed.
Eğer bu özellik true ise, FormatString in değeri DisplayMember ın değerini gösterilebilecek bir değere çevirmek için kullanılır.

HorizontalExtent
The width, in pixels, by which a list box can be scrolled horizontally. Only valid if HorizontalScrollBars is true.
Bir liste kutusunun yatay olarak kaydırılabileceği piksel cinsinden genişlik. Sadece HorizontalScrollBars true ise geçerli.

HorizontalScrollBar
Indicates whether the ListBox will display a horizontal scroll bar for items beyond the right edge of the ListBox.
ListBoxın sağ kenarını aşan elemanlar için ListBoxın yatay bir kaydırma çubuğu gösterip göstermeyeceğini belirtir.

IntegralHeight
Indicates whether the list can contain only complete items.
Listenin sadece tam elemanlar içerip içermeyeceğini belirtir.

ItemHeight
The height, in pixels, of items in a fixed-height owner-draw list box.
Kullanıcı tarafından çizilen sabit yükseklikli bir liste kutusundaki elemanların piksel cinsinden yüksekliği.

Items
The items in the list box.
Liste kutusundaki elemanlar.

MultiColumn
Indicates if values should be displayed in columns horizontally.
Değerlerin sütunlarda yatay olarak gösterilip gösterilmeyeceğini belirtir.

ScrollAlwaysVisible
Indicates if the list box should always have a scroll bar present, regardless of how many items are in it.
Onda kaç eleman olduğundan bağımsız olarak, liste kutusunun her zaman bir kaydırma çubuğuna sahip olup olmayacağını belirtir.

SelectionMode
Indicates if the list box is to be single-select, multi-select, or not selectable.
Liste kutusunun tek-seçimli, çok-seçimli, veya seçilemez olduğunu belirtir.

Sorted
Controls whether the list is sorted.
Listenin sıralı olup olmadığını kontrol eder.

ValueMember
Indicates the property to use as the actual value for the items in the control.
Kontroldeki elemanlar için gerçek değer olarak kullanılacak özelliği belirtir.

İletişim : hazirsite@gmail.com