Ana Sayfa » Ders Notları ve Örnekler » Mesleki İngilizce » Microsoft Visual C# Express Özellikler Penceresi Yardım Mesajları 3 (Metin Kutusu Özellikleri)

Uyarılar :
  • Bu sayfada yazılanlar derslerde kaynak olarak kullanılabilir ancak yeniden yayınlanamaz.

Microsoft Visual C# Express Properties Panel Help Messages
(Microsoft Visual C# Express Özellikler Paneli Yardım Mesajları)

TextBox Properties (Metin Kutusu Özellikleri)

AcceptsReturn
Indicates if return characters are accepted as input for multiline edit controls.
Çok satırlı yazı düzenleme kontrolleri için return karakterlerinin girdi olarak kabul edilip edilmeyeceğini belirtir.

AcceptsTab
Indicates if tab characters are accepted as input for multiline edit controls.
Çok satırlı yazı düzenleme kontrolleri için sekme karakterlerinin girdi olarak kabul edilip edilmeyeceğini belirtir.

AccessibleDescription
The description that will be reported to accessibility clients.
Erişilebilirlik istemcilerine bildirilecek tanım.

AccessibleName
The name that will be reported to accessibility clients.
Erişilebilirlik istemcilerine bildirilecek isim.

AccessibleRole
The role that will be reported to accessibility clients.
Erişilebilirlik istemcilerine bildirilecek rol.

AutoCompleteCustomSource
The StringCollection to use when the AutoCompleteSource property is set to CustomSource.
AutoCompleteSource özelliği CustomSource olarak ayarlandığında kullanılacak StringCollection.

AutoCompleteMode
Indicates the text completion behavior of the text box.
Metin kutusunun yazı tamamlama davranışını belirtir.

AutoCompleteSource
The autocomplete source, which can be one of the values from AutoCompleteSource.
AutoCompleteSource daki değerlerin birisi olan otomatik tamamlama kaynağı.

BorderStyle
Indicates whether the edit control should have a border.
Metin düzenleme kontrolünün bir kenarlığa sahip olup olmayacağını belirtir.

CausesValidation
Indicates whether this component raises validation events.
Bu bileşenin doğrulama olaylarını çağırıp çağırmayacağını belirtir.

CharacterCasing
Indicates if all characters should be left alone or converted to uppercase or lowercase.
Tüm karakterlerin olduğu gibi bırakılıp bırakılmayacağını veya büyük harfe veya küçük harfe çevrilip çevrilmeyeceğini belirtir.

HideSelection
Indicates that the selection should be hidden when the edit control loses focus.
Metin düzenleme kontrolü aktifliği kaybettiğinde seçimin gizleneceğini belirtir.

Lines
The lines of text in a multiline edit, as an array of String values.
Bir String dizisi olarak, çok satırlı bir editdeki yazı satırları.

Multiline
Controls whether the text of the edit control can span more than one line.
Edit kontrolünün yazılarının birden çok satırı içerip içeremeyeceğini kontrol eder.

PasswordChar
Indicates the character to display for password input for single-line edit controls.
Tek satırlı edit kontrollerinde parola girişi için gösterilecek karakteri belirtir.

ReadOnly
Controls whether the text in the edit control can be changed or not.
Edit kontrolündeki yazının değiştirilip değiştirilemeyeceğini kontrol eder.

ScrollBars
Indicates, for multiline edit controls, which scroll bars will be shown for this control.
Çok satırlı edit kontrollerinde, bu kontrol için hangi kaydırma çubuklarının gösterileceğini belirtir.

ShortcutsEnabled
Indicates whether shortcuts defined for the control are enabled.
Kontrol için tanımlanmış kısayolların etkin olup olmadığını belirtir.

UseSystemPasswordChar
Indicates if the text in the edit control should appear as the default password character.
Edit kontrolündeki yazının varsayılan parola karakteri olarak görünüp görünmeyeceğini belirtir.

WordWrap
Indicates if lines are automatically word-wrapped for multiline edit controls.
Çok satırlı edit kontrolleri için satırların otomatik olarak kaydırılıp kaydırılmayacağını belirtir.

İletişim : hazirsite@gmail.com