Ana Sayfa » Ders Notları ve Örnekler » Mesleki İngilizce » Microsoft Visual C# Express Özellikler Penceresi Yardım Mesajları 2 (Düğme / Tuş Özellikleri)

Uyarılar :
  • Bu sayfada yazılanlar derslerde kaynak olarak kullanılabilir ancak yeniden yayınlanamaz.

Microsoft Visual C# Express Properties Panel Help Messages
(Microsoft Visual C# Express Özellikler Paneli Yardım Mesajları)

Button Properties (Düğme / Tuş Özellikleri)

Anchor
Defines the edges of the container to which a certain control is bound. When a control is anchored to an edge, the distance between the control's closest edge and the specified edge will remain constant.
Belirli bir kontrolün bağlandığı barındırıcının kenarlarını tanımlar. Bir kontrol bir kenara sabitlendiğinde, Kontrolün en yakın kenarı ve belirtilen kenar arasındaki mesafe sabit kalacaktır.

AutoEllipsis
Enables the automatic handling of text that extends beyond the width of the button.
Düğmenin genişliğini aşan yazının otomatik yönetimine izin verir.

AutoSizeMode
Specifies the mode by which the user interface element automatically resizes itself.
Kullanıcı arabirimi elemanının kendini otomatik olarak boyutlandırdığı modu belirtir.

DialogResult
The dialog-box result produced in a modal form by clicking the button.
Modal bir formda düğmeye tıklayarak üretilen diyalog kutusu sonucu.

Dock
Defines which borders of the control are bound to the container.
Kontrolün hangi kenarlarının barındırıcıya sabitlendiğini tanımlar.

FlatAppearance
For buttons whose FlatStyle is FlatStyle.Flat, determines the appearance of the border and the colors used to indicate check state and mouse state.
FlatStyle özelliği FlatStyle.Flat olan düğmeler için, kenarın görünümünü ve seçilme durumu ile fare durumunu belirtmek için kullanılan renkleri belirler.

FlatAppearance - BorderColor
For buttons whose FlatStyle is FlatStyle.Flat, this property specifies the color of the border around the button.
FlatStyle özelliği FlatStyle.Flat olan düğmeler için, bu özellik düğmenin etrafındaki kenarın rengini belirtir.

FlatAppearance - BorderSize
For buttons whose FlatStyle is FlatStyle.Flat, this property specifies the size, in pixels, of the border around the button.
FlatStyle özelliği FlatStyle.Flat olan düğmeler için, bu özellik düğmenin etrafındaki kenarın piksel cinsinden boyutunu belirtir.

FlatAppearance - MouseDownBackColor
For buttons whose FlatStyle is FlatStyle.Flat, this property specifies the color of the client area of the button when the mouse is pressed within the bounds of the control.
FlatStyle özelliği FlatStyle.Flat olan düğmeler için, bu özellik fare kontrolün sınırları içinde basıldığında düğmenin iç alanının rengini belirtir.

FlatAppearance - MouseOverBackColor
For buttons whose FlatStyle is FlatStyle.Flat, this property specifies the color of the client area of the button when the mouse pointer is within the bounds of the control.
FlatStyle özelliği FlatStyle.Flat olan düğmeler için, bu özellik fare işaretçisi kontrolün sınırları içindeyken düğmenin iç alanının rengini belirtir.

FlatStyle
Determines the appearance of the control when a user moves the mouse over the control and clicks.
Kullanıcı fareyi kontrol üzerinde hareket ettirdiğinde ve tıkladığında kontrolün görünümünü belirler.

GenerateMember
Indicates if a member variable will be generated for this component.
Bu bileşen için bir üye değişken üretilip üretilmeyeceğini belirtir.

Image
The image that will be displayed on the control.
Kontrol üzerinde gösterilecek resim.

ImageAlign
The alignment of the image that will be displayed on the control.
Kontrol üzerinde gösterilecek resmin hizası.

ImageIndex
The index of the image in the ImageList to display on the control.
Kontrol üzerinde gösterilecek resmin ImageList deki indeksi.

ImageList
The ImageList to get the image to display on the control.
Kontrolde gösterilecek resmin alınacağı ImageList

Margin
Specifies space between this control and another control's margin.
Bu kontrol ve diğer kontrolün kenarı arasındaki boşluğu belirtir.

Modifiers
Indicates the visibility level of the object.
Nesnenin görünürlük seviyesini belirtir.

TabIndex
Determines the index in the TAB order that this control will occupy.
Bu kontrolün TAB sıralamasında yer aldığı indeksi belirler.

TabStop
Indicates whether the user can use the TAB key to give focus to the control.
Aktifliği kontrole vermek için kullanıcının TAB tuşunu kullanıp kullanamayacağını belirtir.

TextAlign
The alignment of the text that will be displayed on the control.
Kontrol üzerinde gösterilecek yazının hizası

TextImageRelation
Specifies the relative location of the image to the text on the button.
Düğmedeki yazıya göre resmin yerini belirtir.

UseCompatibleTextRendering
Specifies whether text rendering should be compatible with previous releases of Windows Forms.
Yazı çiziminin Windows Forms un önceki sürümleri ile uyumlu olup olmayacağını belirtir.

UseMnemonic
If true, the first character preceded by an ampersand (&) will be used as the button's mnemonic key.
Eğer true ise, ampersand (&) dan önceki ilk karakter düğmenin kısayol tuşu olarak kullanılacaktır.

UseVisualStyleBackColor
Determines whether the background is drawn using visual styles, if visual styles are supported.
Eğer görsel stiller destekleniyorsa, arkaplanın görsel stiller kullanılarak çizilip çizilmeyeceğini belirler.

Visible
Determines whether the control is visible or hidden.
Kontrolün görüneceğini veya gizleneceğini belirler.
İletişim : hazirsite@gmail.com