Ana Sayfa » Ders Notları ve Örnekler » Mesleki İngilizce » Microsoft Visual C# Express Özellikler Penceresi Yardım Mesajları 1 (Form Özellikleri)

Uyarılar :
  • Bu sayfada yazılanlar derslerde kaynak olarak kullanılabilir ancak yeniden yayınlanamaz.

Microsoft Visual C# Express Properties Panel Help Messages
(Microsoft Visual C# Express Özellikler Paneli Yardım Mesajları)

Form Properties (Form Özellikleri)

Name
Indicates the name used in code to identify the object.
Kodda nesneyi tanımlamak için kullanılan adı belirtir.

AcceptButton
The accept button of the form. If this is set, the button is "clicked" whenever the user presses the "ENTER" key.
Formun onay düğmesi. Eğer bu ayarlanmışsa, kullanıcı her "ENTER" tuşuna bastığında düğme "tıklanır".

AllowDrop
Indicates whether the control can accept data that the user drags onto it.
Kontrolün, kullanıcının onun üzerine sürüklediği veriyi kabul edip edemeyeceğini belirtir.

AutoScaleMode
Determines how the form or control will scale when screen resolution or fonts change.
Ekran çözünürlüğü veya yazı tipleri değiştiğinde form veya bileşenin nasıl ölçekleneceğini belirler

AutoScroll
Indicates whether scroll bars automatically appear when the control contents are larger then its visible area.
Control içeriği onun görünür alanından daha büyük olduğunda kaydırma çubuklarının otomatik olarak görünüp görünmeyeceğini belirtir.

AutoSize
Specifies whether a control will automatically size itself to fit its contents.
Bir kontrolün içeriğini sığdırmak için kendini otomatik olarak boyutlandırıp boyutlandırmayacağını belirtir.

BackColor
The background color of the component.
Bileşenin arkaplan rengi.

BackgroundImage
The background image used for the control.
Kontrol için kullanılan arkaplan resmi

BackgroundImageLayout
The background image layout used for the component.
Bileşen için kullanılan arkaplan resim düzeni (yerleşimi)

CancelButton
The cancel button of the form. If this property is set, the button is "clicked" whenever the user presses the "ESC" key.
Formun iptal düğmesi. Eğer bu özellik ayarlanmışsa, kullanıcı her "ESC" tuşuna bastığında düğme "tıklanır".

ContextMenuStrip
The shortcut menu to display when the user right-clicks the control.
Kullanıcı kontrolü sağ tıkladığında gösterilecek kısayol menüsü.

ControlBox
Determines whether a form has a Control/System menu box.
Bir formun bir Kontrol/Sistem menu kutusuna sahip olup olmadığını belirler.

Cursor
The cursor that appears when the pointer moves over the control.
İşaretçi kontrol üzerinde hareket ettiğinde görünen gösterge. (imleç)

DoubleBuffered
Indicates whether the control will be double buffered.
Kontrolün çift tamponlu olup olmayacağını belirtir.

Enabled
Indicates whether the control is enabled.
Kontrolün etkin olup olmadığını belirtir.

Font
The font used to display text in the control.
Kontrolde yazı göstermek için kullanılan yazıtipi.

ForeColor
The foreground color of this component, which is used to display text.
Bileşenin yazı göstermek için kullanılan önplan rengi.

FormBorderStyle
Indicates the appearance and behavior of the border and title bar of the form.
Formun kenarının ve başlık çubuğunun görünüm ve davranışını belirtir.

HelpButton
Determines whether a form has a Help button on the caption bar.
Bir formun başlık çubuğunda bir yardım düğmesine sahip olup olmayacağını belirler.

Icon
Indicates the icon for a form. This icon is displayed in the form's system menu box and when the form is minimized.
Bir form için simge belirtir. Bu simge formun sistem menu kutusunda ve form küçültüldüğünde gösterilir.

IsMdiContainer
Determines whether the form is an MDI container.
Formun bir MDI barındırıcı olup olmadığını belirler.

KeyPreview
Determines whether keyboard events for controls on the form are registered with the form.
Formdaki kontroller için klavye olaylarının form ile kayıtlanıp kayıtlanmayacağını belirler.

Language
Indicates the current localizable language.
O anki yerelleştirilebilir dili belirtir.

Localizable
Determines if localizable code will be generated for this object.
Bu nesne için yerelleştirilebilir kod üretilip üretilmeyeceğini belirler.

Location
The coordinates of the upper-left corner of the control relative to the upper-left corner of its container.
Barındırıcısının sol-üst köşesine göre kontrolün sol-üst köşesinin koordinatları.

Locked
The Locked property determines if we can move or resize the control.
Locked özelliği kontrolü taşıyıp taşıyamayacağımızı veya boyutlandırıp boyutlandıramayacağımızı belirler.

MainMenuStrip
Specifies the primary MenuStrip for the Form. This property is used for keyboard activation and automatic merging in MDI.
Form için birincil MenuStripi belirtir. Bu özellik klavye etkinleştirmesi ve MDI da otomatik birleştirme için kullanılır.

MaximizeBox
Determines whether a form has a maximize box in the upper-right corner of its caption bar.
Bir formun başlık çubuğunun sağ-üst köşesinde bir büyüt kutusuna sahip olup olmadığını belirler.

MaximumSize
The maximum size the form can be resized to.
Formun boyutlanabileceği en büyük boyut.

MinimizeBox
Determines whether a form has a minimize box in the upper-right corner of its caption bar.
Bir formun başlık çubuğunun sağ-üst köşesinde bir küçült kutusuna sahip olup olmadığını belirler.

MinimumSize
The minimum size the form can be resized to.
Formun boyutlanabileceği en küçük boyut.

Opacity
The opacity percentage of the control.
Kontrolün opaklık yüzdesi.

Padding
Specifies the interior spacing of a control.
Bir kontrolün iç boşluğunu belirtir.

RightToLeft
Indicates whether the component should draw right-to-left for RTL languages
Bileşenin RTL diller için sağdan sola çizip çizmeyeceğini belirtir.

RightToLeftLayout
Indicates whether the control layout is right-to-left when the RightToLeft property is set to Yes.
RightToLeft özelliği Yes olarak ayarlandığında, kontrol yerleşiminin sağdan sola olup olmadığını belirtir.

ShowIcon
Indicates whether an icon is displayed in the title bar of the form.
Formun başlık çubuğunda bir simge gösterilip gösterilmediğini belirtir.

ShowInTaskbar
Determines whether the form appears in the Windows Taskbar
Formun Windows görev çubuğunda görünüp görünmediğini belirler.

Size
The size of the control in pixels.
Kontrolün piksel cinsinden boyutu.

SizeGripStyle
Determines when the SizeGrip will be displayed for the form.
Form için SizeGrip in ne zaman görüntüleneceğini belirler.

StartPosition
Determines the position of a form when it first appears.
İlk göründüğünde bir formun pozisyonunu belirler.

Tag
User-defined data associated with the object.
Nesne ile birleştirilmiş kullanıcı tanımlı veri.

Text
The text associated with the control.
Kontrol ile birleştirilmiş yazı.

TopMost
Indicates whether the form always appears above all other forms that do not have this property set to true.
Formun her zaman bu özelliği true olarak ayarlanmamış tüm diğer formların üzerinde görünüp görünmeyeceğini belirtir.

TransparencyKey
A color which will appear transparent when painted on the form.
Formda çizildiğinde şeffaf görünecek bir renk.

UseWaitCursor
When this property is true, the Cursor property of the control and its child controls is set to WaitCursor.
Bu özellik true iken, kontrolün ve onun çocuk kontrollerinin Cursor özelliği WaitCursor olarak ayarlanır.

WindowState
Determines the initial visual state of the form.
Formun başlangıçtaki görsel durumunu belirler.
İletişim : hazirsite@gmail.com