Ana Sayfa » Ders Notları ve Örnekler » Mesleki İngilizce » Hata ve Uyarı Mesajları

Uyarılar :
  • Bu sayfada yazılanlar derslerde kaynak olarak kullanılabilir ancak yeniden yayınlanamaz.

Error & Warning Messages (Hata ve Uyarı Mesajları)

1. "(" expected.
"(" beklenir.

2. "[" or "(" expected.
"[" veya "(" beklenir.

3. 286/287 instructions are not enabled.
286/287 komutlarına izin verilmemiş.

4. BEGIN expected.
BEGIN beklenir.

5. Boolean expression expected.
Mantıksal ifade beklenir.

6. Call to abstract method.
Soyut metod çağrısı.

7. Cannot call an interrupt procedure.
Bir kesme prosedürü çağrılamaz.

8. Cannot evaluate this expression.
Bu ifadenin değeri bulunamıyor.

9. Cannot Read or Write variables of this type.
Bu tipten değişkenler okunamaz veya yazılamaz.

10. Cannot remove current directory.
O anki dizin silinemez.

11. CASE constant out of range.
CASE sabiti aralık dışında.

12. Character expression expected.
Karakter ifadesi beklenir.

13. Circular unit reference.
Çevrimli birim başvurusu.

14. Code generation error.
Kod üretim hatası.

15. Overflow error.
Taşma hatası.

16. Constant and CASE types don't match.
Sabit ve CASE tipleri uyuşmaz.

17. Constant expected.
Sabit beklenir.

18. Constant out of range.
Sabit aralık dışında.

19. Constructor identifier expected.
Kurucu tanımlayıcısı beklenir.

20. Critical disk error.
Önemli disk hatası.

21. Destructor identifier expected.
Yıkıcı tanımlayıcısı beklenir.

22. Disk full.
Disk dolu.

23. Disk read error.
Disk okuma hatası.

24. Disk write error.
Disk yazma hatası.

25. Division by zero.
Sıfıra bölme.

26. DO expected.
DO beklenir.

27. Duplicate identifier.
Birbirinin aynısı tanımlayıcı(lar).

28. ENDIF directive missing .
ENDIF yönergesi eksik (yok).

29. Error in expression.
İfadede hata.

30. Error in initial conditional defines.
Baştaki şartlı tanımlarda hata.

31. Error in integer constant.
Tamsayı sabitinde hata.

32. Error in real constant.
Reel (sayı) sabitinde hata.

33. Error in statement.
Deyimde hata.

34. Error in type.
Tipte hata.

35. Field identifier expected.
Alan tanımlayıcısı beklenir.

36. File access denied.
Dosya erişimine izin verilmez (Dosya erişimi reddedildi).

37. File and procedure types are not allowed here.
Burada dosya ve prosedür tiplerine izin verilmez.

38. File not assigned.
Dosya atanmamış.

39. File not found.
Dosya bulunamadı.

40. File not open.
Dosya açık değil.

41. File not open for input.
Dosya giriş için açık değil.

42. File not open for output.
Dosya çıkış için açık değil.

43. File variable expected.
Dosya değişkeni beklenir .

44. Files must be VAR parameters.
Dosyalar VAR parametresi olmalı.

45. Floating point overflow.
Reel sayı taşması.

46. Header does not match previous definition.
Başlık önceki tanımla uyuşmaz.

47. Identifier expected.
Tanımlayıcı beklenir .

48. Illegal assignment.
Kural dışı atama.

49. Include files are not allowed here .
Burada içerilen dosyalara izin verilmez .

50. Integer constant expected.
Tamsayı sabiti beklenir.

51. Integer expression expected.
Tamsayı ifadesi beklenir.

52. Integer or real constant expected.
Tamsayı veya reel sabiti beklenir.

53. Integer variable expected.
Tamsayı değişkeni beklenir.

54. Invalid combination of opcode and operands.
İşlem kodu ve işlenenlerin geçersiz kombinasyonu.

55. Invalid compiler directive.
Geçersiz derleyici yönergesi.

56. Invalid file access code.
Geçersiz dosya erişim kodu .

57. Invalid file handle.
Geçersiz dosya tutamağı (belirteci).

58. Invalid file name.
Geçersiz dosya adı.

59. Invalid file type.
Geçersiz dosya tipi.

60. Invalid floating point operation.
Geçersiz reel sayı işlemi.

61. Invalid FOR control variable.
Geçersiz FOR kontrol değişkeni.

62. Invalid function result type.
Geçersiz fonksiyon sonuç tipi.

63. Invalid ordering of fields.
Alanların geçersiz sıralanması.

64. Invalid pointer operation.
Geçersiz işaretçi işlemi.

65. Invalid procedure or function reference.
Geçersiz prosedür veya fonksiyon başvurusu.

66. Invalid string length.
Geçersiz string (karakter katarı) uzunluğu.

67. Invalid typecast.
Geçersiz tipzorlama.

68. Invalid variable reference.
Geçersiz değişken başvurusu.

69. Label already defined.
Etiket önceden (zaten) tanımlanmış.

70. Label identifier expected.
Etiket tanımlayıcısı beklenir.

71. Label not within current block.
Etiket o anki blok içinde değil.

72. Line too long.
Satır çok uzun.

73. Local object types are not allowed.
Yerel nesne tiplerine izin verilmez.

74. Lower bound > than upper bound.
Altsınır üst sınırdan büyük.

75. Method identifier expected.
Metod tanımlayıcısı beklenir.

76. Misplaced conditional directive.
Yanlış yerleştirilmiş şartlı yönerge.

77. Must be in 8087 mode to compile.
Derlemek için 8087 modunda olmalı.

78. NIL expected.
NIL beklenir.

79. Object file too large.
Nesne dosyası çok büyük.

80. Object not initialized.
Nesne başlatılmamış.

81. Object type expected.
Nesne tipi beklenir.

82. Operand types do not match operator .
İşlenen tipleri işleyenle (işleçle) uyuşmaz.

83. Ordinal expression expected.
Sıra belirten ifade beklenir.

84. Ordinal type expected.
Sıra belirten tip beklenir.

85. Ordinal variable expected.
Sıra belirten değişken beklenir.

86. Out of memory.
Hafıza bitti.

87. Path not found.
Yol bulunamadı.

88. Pointer expression expected.
İşaretçi ifadesi beklenir.

89. Pointer type identifier expected.
İşaretçi tip tanımlayıcısı beklenir.

90. Pointer variable expected.
İşaretçi değişkeni beklenir.

91. Procedure or function identifier expected.
Prosedğr veya fonksiyon tanımlayıcısı beklenir.

92. Procedure or function variable expected.
Prosedür veya fonksiyon değişkeni beklenir.

93. Range check error.
Aralık kontrol hatası.

94. Record variable expected.
Kayıt değişkeni beklenir.

95. Stack overflow error.
Yığın taşma hatası.

96. String constant exceeds line.
String sabiti satırı aşar.

97. String constant expected.
String sabiti beklenir.

98. String expression expected.
String ifadesi beklenir.

99. String length mismatch.
String uzunluk uyuşmazlığı.

100. String variable expected.
String değişkeni beklenir.

101. Structure too large.
Yapı çok büyük.

102. Structured variables are not allowed here.
Burada yapısal değişkenlere izin verilmez.

103. Syntax error.
Sözdizimi hatası.

104. Target address not found.
Hedef adres bulunamadı.

105. THEN expected.
THEN beklenir.

106. TO or DOWNTO expected.
TO veya DOWNTO beklenir.

107. Too many conditional symbols.
Çok fazla şartlı sembol.

108. Too many files.
Çok fazla dosya.

109. Too many nested files.
Çok fazla içiçe (içerilen) dosya.

110. Too many open files.
Çok fazla açık dosya.

111. Too many symbols.
Çok fazla sembol.

112. Too many variables.
Çok fazla değişken.

113. Type identifier expected.
Tip tanımlayıcısı beklenir.

114. Type mismatch.
Tip uyuşmazlığı.

115. Undefined external.
Tanımlanmamış harici.

116. Undefined FORWARD.
Tanımlanmamış FORWARD.

117. Undefined type in pointer definition.
İşaretçi tanımında tanımlanmamış tip.

118. Unexpected end of file.
Beklenmeyen dosya sonu.

119. Unit name mismatch.
Birim adı uyuşmazlığı.

120. Unknown identifier.
Bilinmeyen tanımlayıcı.

121. Variable identifier expected.
Değişken tanımlayıcısı beklenir.

122. Abnormal program termination.
Anormal (normal olmayan) program sonlanması.

123. Floating point error: Divide by 0.
Reel sayı hatası : Sıfıra bölme.

124. Floating point error: Partial loss of precision.
Reel sayı hatası . Kısmi hassaslık kaybı.

125. NULL pointer assignment.
NULL işaretçi ataması.

126. Code has no effect.
Kod etkiye sahip değil (Etkisiz kod).

127. Function should return a value.
Fonksiyon geriye bir değer döndürmeli.

128. Parameter 'abc' is never used.
'abc' parametresi hiç kullanılmamış.

129. Possible use of 'abc' before definition.
'abc' nin tanımlanmadan önce kullanılma olasılığı .

130. Possibly incorrect assignment.
Yanlış atama olasılığı.

131. Unreachable code.
Ulaşılamayan kod.

132. Call to function with no prototype.
Prototipsiz fonksiyon çağrısı.

133. Condition is always true.
Şart herzaman doğru.

134. 'abc' declared but never used.
'abc' tanımlanmış fakat hiç kullanılmamış.

135. 'id' is assigned a value that is never used.
'id' ye hiç kullanılmayan bir değer atanmış .

136. No declaration for function 'abc'.
'abc' fonksiyonu için tanımlama yok.

137. Structure passed by value.
Yapı değer ile aktarılmış.

138. Error writing output file.
Çıkış dosyasına yazma hatası.

139. Unable to open '1.txt'.
'1.txt' açılamıyor.

140. Out of memory.
Hafıza bitti.

141. ( expected.
( beklenir.

142. : expected after PRIVATE.
PRIVATE dan sonra : beklenir.

143. Array bounds missing ].
Dizi sınırlarının ] i yok (eksik).

144. Array must have at least one element.
Dizi en az bir elemana sahip olmalı.

145. Array size too large.
Dizi boyu çok büyük.

146. Body already defined for this function.
Bu fonksiyon için gövde zaten (önceden) tanımlanmış.

147. Call of nonfunction.
Fonksiyon olmayanın çağrılması.

148. Cannot convert 'type1' to 'type2'.
'type1' 'type2' ye dönüştürülemiyor.

149. CASE outside of SWITCH.
SWITCH dışında CASE.

150. CASE statement missing :.
CASE deyiminin : si yok (eksik).

151. Could not find file '1.txt'.
'1.txt' dosyası bulunamıyor.

152. Declaration is not allowed here.
Burada tanımlamaya izin verilmez.

153. Declaration syntax error.
Tanımlamada sözdizimi hatası.

154. Declaration terminated incorrectly.
Tanımlama yanlış sonlandırılmış.

155. Character constant must be one or two characters long.
Karakter sabiti bir veya iki karakter uzunluğunda olmalı.

156. Declaration was expected.
Tanımlama beklenir.

157. DEFAULT outside of SWITCH.
SWITCH dışında DEFAULT.

158. DO statement must have WHILE.
DO deyimi WHILEa sahip olmalı.

159. DO-WHILE statement missing (.
DO-WHILE deyiminin ( I yok (eksik) .

160. Duplicate CASE.
Birbirinin aynısı CASE.

161. File name too long.
Dosya adı çok uzun.

162. FOR statement missing (.
FOR deyiminin ( I yok (eksik).

163. 'abc' cannot return a value.
'abc' bir değer döndüremez.

164. 'abc' must be declared with no parameters.
'abc' parametresiz tanımlanmalı.

165. 'abc' must be declared with one parameter.
'abc' bir parametreli tanımlanmalı.

166. Function 'abc' should have a prototype.
'abc' fonksiyonu bir prototipe sahip olmalı.

167. Function call missing ).
Fonksiyon çağrısının ) I yok.

168. Identifier expected.
Tanımlayıcı beklenir.

169. 'abc' must be declared with two parameters.
'abc' iki parametreli tanımlanmalı.

170. 'abc' cannot be distinguished from 'def'.
'abc' 'def' den ayırt edilemez.

171. Incompatible type conversion.
Uyumsuz tip dönüşümü.

172. Incorrect command-line option.
Yanlış komut satırı seçeneği.

173. Incorrect configuration file option.
Yanlış ayar dosyası seçeneği.

174. Incorrect number format.
Yanlış sayı biçimi (düzeni).

175. main must have a return type of int.
main geriye int döndürmeli.

176. Pointer required on right side of .* or ->*.
.* veya ->* ın sağ yanında işaretçi (olması) gerekir.

177. Structure required on left side of . or .*.
. veya .* ın sol yanında yapı (olması) gerekir.

178. No : following the ?.
? ni takip eden : yok (? Den sonra : yok).

179. No file names given.
Dosya isimleri verilmemiş.

180. Pointer to structure required on left side of ->.
-> un sol yanında yapıya işaretçi (olması) gerekir.

181. Nonportable pointer conversion.
Taşınamayan işaretçi dönüşümü.

182. Numeric constant too large.
Sayısal sabit çok büyük.

183. operator DELETE must return VOID.
DELETE işlemi VOID döndürmeli.

184. SIZEOF may not be applied to a function.
SIZEOF bir fonksiyona uygulanamaz.

185. Size of 'abc' is unknown or zero.
'abc'nin boyu bilinmiyor veya sıfır.

186. Size of the type is unknown or zero.
tipin boyu bilinmiyor veya sıfır.

187. Structure size too large.
Yapı boyu çok büyük.

188. Too few parameters in call to function.
Fonksiyon çağrısında çok az parametre.

189. Type name expected.
Tip adı beklenir.

190. Unterminated string or character constant.
Sonlandırılmamış string veya karakter sabiti.

191. Memory reference expected.
Hafıza başvurusu beklenir.

192. Operator must be declared as function.
İşlem fonksiyon olarak tanımlanmalı.

193. Operator NEW must return an object of type VOID*.
NEW işlemi VOID tipinde bir nesne döndürmeli.

194. Too many error or warning messages.
Çok fazla hata veya uyarı mesajı.

195. Too many types in declaration.
Tanımlamada çok fazla tip.

196. Value of type VOID is not allowed.
VOID tipinden değere izin verilmez.

197. Wrong number of arguments in call of macro.
Makro çağrısında yanlış parametre sayısı.

198. Suspicious pointer conversion.
Şüpheli işaretçi dönüşümü.

199. Unknown assembler instruction.
Bilinmeyen birleştirici (Assembler) komutu.

200. Not enough memory.
Yetersiz hafıza
İletişim : hazirsite@gmail.com