Gelişiminizi izlemek, metin listenizi oluşturmak, başarılarınızı arkadaşlarınızla paylaşmak için
Üye Olun Giriş Yapın Facebook İle Giriş Yapın (Beta)
Forumdaki Son Başlıklar  [Gizle]
Bir çok yeni hesaplama eklediğimiz Hesaplamalar bölümümüzü ziyaret etmek ister misiniz? Bu bölümümüzde Banka Kredisi Hesaplama ve Ödeme Tablosu, KDV Hesaplama, Faiz Hesaplama (Basit Faiz), Bileşik Faiz Hesaplama, Yüzde Hesaplama, İki Tarih Arasındaki Farkı Hesaplama / Yaş Hesaplama, Vade / Gelecekteki Tarihi Hesaplama, Hesap Makinesi, Bilimsel / Çok Fonksiyonlu Hesap Makinesi, Sayı Tabanı Çevirici, Gebelik Hesaplama / Bebeğin Doğum Tarihini Hesaplama, İdeal Ağırlık Hesaplama (Yetişkinler İçin), Vücut Kitle Endeksi Hesaplama (Yetişkinler İçin), Çocuklar İçin İdeal Boy ve Ağırlık Hesaplama, Çocuğun Yetişkinlikteki / Gelecekteki Boyunu Hesaplama gibi hesaplamaları yapabilirsiniz.
Metin :   
Taraflar arasındaki şikayet davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, icra hukuk mahkemesince şikayetin kısmen kabulüne dair verilen kararın incelenmesi alacaklı vekili tarafından istenilmiştir. Belediye Yasasına göre, belediye vergi ve resimleri ile belediyenin kamuya tahsis edilmiş ve akar olmayan taşınır ve taşınmaz malları haczolunamaz. Ayrıca, 277 Sayılı Kanunun birinci maddesine göre, Belediye Gelirleri Kanunu ve diğer kanunlarla belediyelere kamu hizmetini ifa etmesi için verilmekte olan paylar belediye vergi ve resmi hükmünde olup, bu paraların da haczi kabil değildir. Bu maddeye göre haczedilmezlik şikayetinin kabul edilebilmesi için mahcuzların kamu hizmetinde fiilen kullanılması gerekli olup kamuya tahsis kararı alınmasının sonuca etkisi bulunmamaktadır. Somut olayda mahkemece haciz konulan banka hesaplarındaki kayıtların ilgili bankadan getirtilerek, hesaplara yatırılan paraların nitelikleri de araştırılmak suretiyle haczedilemez nitelikte olanlar yönünden inceleme yapılarak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, yatırılan paraların kaynağı araştırılmadan ve bilirkişi incelemesi yaptırılmadan borçlu belediyeden alınan yazı cevabı ile yetinilerek eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir. Borçlular vekili, alacaklı tarafından müvekkillerinden belediye başkanlığı aleyhine başlatılan icra müdürlüğünün takip dosyasında müvekkili belediye başkanlığının diğer müvekkili büyükşehir belediye başkanlığı nezdindeki vergi alacakları üzerine haciz konulduğunu, Belediye Kanununa göre belediyeler tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri üzerine haciz konulmasının mümkün olmadığını belirterek, haczin kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir. Alacaklı vekili, müvekkilinin kamu hizmeti yürüten devlet kurumu olduğunu, Belediye Kanununda öngörülen düzenlemenin amacının, özel kişilerin borçlarından dolayı belediyelerin yapmış oldukları hizmetlerin aksamasını önlemek olduğunu, müvekkilinin de kamu kurumu olması nedeniyle yapılan haczin anılan maddedeki düzenleme amacına aykırılık oluşturmadığını, şikayetçi büyükşehir belediye başkanlığının ise davada taraf sıfatının bulunmadığını belirterek şikayetin reddini savunmuştur.