Bu site, Firefox, Chrome ve Internet Explorer'in 9 veya daha üstü ile çalışır. Windows XP kullanıyorsanız Firefox veya Chrome yükleyin. Her ikisi de bir kaç dakikada kurulur.
Gelişiminizi izlemek, metin listenizi oluşturmak, başarılarınızı arkadaşlarınızla paylaşmak için
Rastgele
Paragraflı
Süre seç
Metin seç
01:00
0
Metin :   
Mahkemece, Belediye Gelirleri Kanunu ve diğer kanunlarla belediyeye verilmekte olan payların, vergi ve resim hükmünde olduğu, bu payların 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsili gereken borçlar dışında haczedilmesinin mümkün olmadığı, dava konusu takip alacağının 6183 sayılı Kanun kapsamında bulunmadığı gerekçesi ile belediye başkanlığı yönünden şikayetin kabulüne, diğer şikayetçi büyükşehir belediye başkanlığı yönünden ise şikayet isteminin husumet yokluğu nedeniyle reddine karar verilmiştir. Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık, toplanan delillerin haciz konulan alacağın niteliğinin belirlenmesine elverişli olup olmadığı noktasında toplanmaktadır. Öncelikle uyuşmazlığın çözümüne etkili yasal düzenlemelerin irdelenmesinde yarar vardır. Belediye Kanununa göre belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. Somut olaya ilişkin yapılan değerlendirmede, alacaklı vekili tarafından borçlu belediye başkanlığı hakkında ilamlı icra takibi başlatılmış olduğu, icra dosyasında davacı belediye başkanlığının büyükşehir belediye başkanlığı nezdinde doğmuş ve doğacak hak ve alacaklarının haczi için büyükşehir belediye başkanlığına haciz ihbarnamesi gönderildiği anlaşılmıştır. Düzenlenen ihbarname üzerine belediye başkanlığının, ilgili büyükşehir belediye başkanlığı nezdindeki eğlence vergisi alacağı üzerine haciz konulmuştur. Mahkemece, üzerine haciz konulan alacak vergi alacağı olduğu ve bu alacağın haczedilmesinin mümkün olmadığı gerekçesi ile ilgili belediye başkanlığının şikayetinin kabulüne karar verilmiştir.